ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
2 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.
3 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)
4 Π.Δ. 84/2001 Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
5 Ιατρικοί Σύλλογοι και Πειθαρχικά Συμβούλια
6 B.Δ. 25 Μαϊου/6 Iουλίου 1955 (ΦEK A/171) "Περί κανονισμού ιατρικής Δεοντολογίας"
7 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις
8 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
9 Iατρική διαφήμιση
10 Iατρικές Eιδικότητες
11 Άδεια ασκήσεως της ιατρικής
12 Κυρώσεις
13 Ιατρική αμοιβή
14 Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος
15 Άσκηση της Ιατρικής στην Ελλάδα από υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16 Iδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
17 Kαθήκοντα και υποχρεώσεις του γιατρού
18 Δημόσιοι φορείς παροχής ιατρικών υπηρεσιών Eθνικό Σύστημα Yγείας
19 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
20 Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
21 Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Άρθρο 34
 
1.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α' 129) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 
«Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3580/2007 (Α' 134) αντικαθίσταται ως εξής:
 
2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγεί­ας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτηση τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υπο­βολής της αίτησής τους και οι οποίοι:
α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς,
 
β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας,
 
γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και
 
δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
Ιατροί, οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κα­τάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευ­ρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν πε­ρισσότερο από πέντε (5) έτη. 

Υποκατηγορίες